Field Dependence and Field Independence Learning Styles Special Needs Students: Identifying, Planning Activities and Evaluating Effectiveness

Contenu principal de l'article

Salsuhaida Sulaiman, Mohd. Norazmi Bin Nordin, Nor Zanira Abd. Manan, Norfatiha Othman, Abdul Rahman Abdul Latip, Zaleha Arshad, Mohd. Arafat Jaafar

Résumé

Field Dependent (FD) adalah antara gaya pembelajaran yang sering kita jumpa ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Gaya pembelajaran ini ditafsirkan sebagai gaya yang memerlukan sokongan atau bantuan dalam meransang murid menjana idea dan memproses maklumat. Manakala gaya pembelajaran FieldIndependent (FI) pula adalah gaya pembelajaran yang lebih bebas bagi murid untuk meneroka dan memproses maklumat. Murid-murid dengan gaya pembelajaran ini tidak sewenang-wenangnya menerima apa yang dinyatakan oleh guru. Kajian inimembincangkan secara ringkas berkaitan gaya pembelajaran murid iaitu FD dan Field Independent (FI). Kajian kualitatif ini juga meneliti keperluan identifying, planning activities and evaluating effectiveness bagi gaya pembelajaran FD dan FI terhadap murid berkeperluan khas. Dapatan kajian ini diharap dapat memberikan gambaran awal kepada pengkaji seterusnya untuk menjalankan kajian lanjutan.

Renseignements sur l'article

Rubrique
Articles